Sepet

Tedarikçi Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR 

1.1. www.azkarbon.com internet sitesinin (“Platform”) sahibi, merkezi Emrez Mah. Akçay Cad. No:64/2 Gaziemir/İzmir adresinde bulunan AZKarbon Elektronik Ticaret ve Hizmetler A.Ş. (“AZKarbon”); ile

1.2.  Merkezi [Firma adresi]  adresinde bulunan, [İlgili sicil] Ticaret Sicili’nde [sicil no] numarayla kayıtlı, Mersis No [………] olan [Firma adı] (“Tedarikçi Üye”).

AZKarbon ve Tedarikçi Üye’nin her biri “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1. AZKarbon, mülkiyeti kendisine ait çevrimiçi www.azkarbon.com elektronik ticaret platformunu (“Platform”) işletmekte olup satış yapma amacı taşıyan tedarikçiler ve servis sağlayıcılar ile tüketiciler ve mesleki ve ticari amaçla  alım yapan kişileri sanal bir platformda bir araya getirmekte olup 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca “e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı” ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca “yer sağlayıcı” konumundadır.

2.2. İşbu Tedarikçi Üyelik Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu, Tedarikçi Üye’nin satmak istediği Mal ve/veya Hizmetleri AZKarbon’a ait Platform üzerinden çevrimiçi olarak satmak için Platform’a tedarikçi üye olmasının ve hizmetlerden faydalanmasının koşulları ile Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 

2.3. Tedarikçi Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Platform ve bu Platform’a bağlı tüm alt sayfalar ve uygulamalar içinde yer alan ve alacak kullanıma, Tedarikçi Üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak AZKarbon tarafından açıklanan her türlü bilgi ve beyanı kabul etmiş olmaktadır. Tedarikçi Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa ve yürürlükteki ilgili mevzuata uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.4. AZKarbon, ilgili mevzuatta belirtilen haller hariç olmak üzere, Platform’da yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. AZKarbon, yine de takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, içerikleri dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir ancak bu durum hiçbir şekilde AZKarbon’un herhangi bir sorumluluğu olduğu şeklinde yorumlanamaz. AZKarbon, Tedarikçi Üye tarafından sağlanan herhangi bir görsel, yazı ve sair içeriğin hukuka aykırı olduğundan haberdar olur ise, bu içeriği derhal yayımdan kaldıracak ve hukuka aykırı olan bu hususu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirecektir. Platform’da yayımladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle AZKarbon ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, söz konusu ihlalden dolayı doğrudan sorumludur. 

3. TEDARİKÇİ ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Tedarikçi Üye, Platform’a  Tedarikçi Üyelik talebinde bulunurken ve sonrasında verdiği tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Tedarikçi Üye tarafından verilen bilgilerin gerçeğe aykırılığı, yanıltıcılığı ve yürürlükteki herhangi bir mevzuata aykırılığı nedeniyle AZKarbon’un uğrayacağı tüm zararları Tedarikçi Üye derhal tazmin edecektir. İlgili mevzuatta belirtilen haller hariç olmak üzere, AZKarbon’un Tedarikçi Üye tarafından Platform’a girilen herhangi bir bilgiyi araştırma, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu teyit etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan her ne surette olursa olsun AZKarbon sorumlu tutulamaz. 

3.2. Tedarikçi Üye, Platform üzerinde tedarikçi üye profili oluşturmak için istenen marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası, Mersis numarası gibi kayıt anında istenen bilgi ve belgeler ile sonradan AZKarbon tarafından talep edilebilecek ilave bilgi ve belgeleri en kısa zamanda eksiksiz bir biçimde sunmayı kabul ve taahhüt etmektedir.  AZKarbon’un, hizmet tedarik edecek Tedarikçi Üyelerden ilgili hizmetin niteliğine göre ilave bilgi ve belge talep etme hakkı saklıdır. Tedarikçi Üye, sunmuş olduğu bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde, buna ilişkin bildirimi değişikliğin gerçekleştiği tarihi izleyen günün sonuna kadar madde 5.8’de açıklanan DİS üzerinden AZKarbon’a iletmekle yükümlüdür. Tedarikçi Üye, aksi halde doğacak tüm sorumluluğun münhasıran kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. 

3.3. Tedarikçi Üye’nin Platform üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Tedarikçi Üyeliğin gerçekleştirilmesi aşamasında Tedarikçi Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Tedarikçi Üye’nin sorumluluğundadır. Tedarikçi Üye söz konusu şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Tedarikçi Üye’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı sadece kendisine aittir. Tedarikçi Üye’nin Platform’a  erişim sağlayan araçlarının (e-posta, kullanıcı adı, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması ile ilgili sorumluluk münhasıran Tedarikçi Üye’ye aittir.

3.4. Tedarikçi Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi itiraz ileri sürmeyeceğini veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından AZKarbon’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı münhasıran sorumlu olduğunu ve AZKarbon’un uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. Tedarikçi Üye, diğer Tedarikçi Üyelerin ve Platform’dan alışveriş yapan kişilerin (“Üyeler”) verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve bunları her ne surette olursa olsun kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde her türlü sorumluluk münhasıran Tedarikçi Üye’ye aittir. 

3.6. Tedarikçi Üye, Platform’a robot veya otomatik giriş yöntemleriyle giriş yapamaz, diğer kullanıcıların zararına olacak şekilde diğer kullanıcıların Platform’a erişimini engelleyici veya zorlaştırıcı faaliyette bulunamaz ve/veya diğer Üyeler’in kişilik ve mülkiyet haklarına yönelik saldırılarda bulunamaz. Platform’a ve Platform’da yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici bir teknoloji kullanamaz veya virüs yayamaz, Platform’u herhangi bir yasadışı veya hileli amaçla kullanamaz. Tedarikçi Üye, Platform’u herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek ve/veya değiştirmek amacıyla kullanamaz. Aksi durumda, üçüncü kişilerin her türlü zarar ve tazminat talebinden münhasıran Tedarikçi Üye sorumludur. 

3.7. AZKarbon, Platform’u  virüs ve benzeri tehlikeli yazılımlardan korumak için mevcut imkanlar dahilinde gerekli tedbirleri almış olmakla beraber bunların bulunmadığını garanti etmez. Bununla birlikte, Tedarikçi Üye’nin kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli önlemi alması gerekmektedir. Tedarikçi Üye, Platform’da yürüttüğü tüm faaliyetlerini Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlü olup AZKarbon tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Tedarikçi Üye kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek hata ve zararlardan, herhangi bir bilgi kaybından AZKarbon’u sorumlu tutamaz. 

3.8. Tedarikçi Üye, tüketici konumundaki Üyelere yapılacak olan Ön Bilgilendirme ile ilgili olarak, ilgili mevzuat uyarınca sunulması gereken tüm bilgileri eksiksiz ve doğru olarak sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Tedarikçi Üye, bu hükme aykırılık sebebiyle AZKarbon’un uğrayacağı tüm zararı karşılamayı kabul ve taahhüt etmektedir.

3.9. Tedarikçi Üye, Platform’da AZKarbon tarafından belirtilen kapsamda yer almayan Mal ve Hizmetlerin Platform üzerinden pazarlama ve satışını hiçbir şekilde yapmayacaktır. AZKarbon’un 15 gün önceden Platform/Dahili İletişim Sistemi (“DİS”) üzerinden duyurmak kaydı ile herhangi Mal ve Hizmeti satışa kapama hakkı saklıdır. Tedarikçi Üye ayrıca satışa sunacağı Malların, işbu Sözleşme’nin Ek-1’inde yer alan yasaklı ürünler kapsamında olmadığını, orijinal, kullanılmamış ve son kullanma tarihi geçmemiş olduğunu kabul ve beyan eder. Tedarikçi Üye, bu maddeye herhangi bir aykırılığı durumunda AZKarbon’un uğrayacağı tüm zararları karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.10. Tedarikçi Üye, Platform’da satışa sunduğu Mal/Hizmet’in marka, model, renk dahil tüm özelliklerini ve görsellerini tam ve doğru bir şekilde sunmayı, sağladığı bilgi, ilan ve diğer içeriklerin güvenilir ve doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.  Tedarikçi Üye, bu maddeye herhangi bir aykırılığı durumunda AZKarbon’un uğrayacağı tüm zararları karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.11. Tedarikçi Üye, stoğu bulunmayan Mal’ı satışa sunmayacağını, stoğunun Platform’da en güncel şekilde tutulmasını sağlayacağını, stoğu biten Mal’ı derhal satışa kapayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu maddeye aykırılık sebebiyle doğacak her türlü zarardan Tedarikçi Üye sorumludur. 

3.12. Mal/Hizmet bedeli satın alma anında Tedarikçi Üye adına Platform üzerinden alıcı Üye’den tahsil edilecek ve Tedarikçi Üye’nin satmış olduğu Mal/Hizmete dair taahhütlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak satış bedeli AZKarbon’un tasarrufuna girdiği ve siparişin alıcı Üye’ye ulaştığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde ve her halükarda alıcı Üye’nin ödeme tarihinden itibaren en geç 12 gün içerisinde Tedarikçi Üye’ye ödenecektir. Tedarikçi Üye, Mal/Hizmet satışlarına ilişkin alıcı Üye ile arasında imzalanacak sözleşmeler tahtındaki yükümlülüklerine uygun davranmaması sebebiyle AZKarbon’un uğrayacağı bütün zararları karşılayacaktır.

3.13. Tedarikçi Üye, burada açıkça izin verilen haller hariç olmak üzere, Platform aracılığıyla irtibat sağladığı Üye’nin kendisine yöneltilen Mal/Hizmet talebini Platform dışında herhangi bir mecrada karşılamamayı, söz konusu talebe ilişkin AZKarbon’un bilgisi dışında Üye ile Platform dışında iletişim kurmamayı, Üye’nin Platform dışında ve farklı satış koşullarıyla satın alma talebini kabul etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Tedarikçi Üye, AZKarbon’un bilgisi dışında Üyeler ile her ne şekilde olursa olsun iletişime geçmeyecektir. Aksi halde, AZKarbon’un kanundan doğan diğer haklarına halel gelmeksizin ve bunlara ilave olarak, söz konusu Mal/Hizmet’in satış bedeli kadar cezai şartı AZKarbon’a ilk talebi üzerine derhal ve nakden ödeyecektir. Ayrıca böyle bir durumda, AZKarbon’un Tedarikçi Üye’nin üyeliğini, madde 5.15’de belirtilen usule uygun olmak kaydıyla, 6 aya kadar bir süre için askıya alma hakkı bulunmaktadır. 

3.14. Tedarikçi Üye’nin Platform’da yaptığı paylaşımlar, beyan ettiği fikir, düşünce ve yorumlar, tamamen Tedarikçi Üye’nin kendi kişisel görüşleridir ve AZKarbon’un bunlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. AZKarbon’a bu konuda herhangi bir talebin yöneltilmesi halinde, AZKarbon bu talebi Tedarikçi Üye’ye iletecektir. AZKarbon’un anılan fikir, düşünce ve yorumlar sebebiyle herhangi bir zarara uğraması halinde, Tedarikçi Üye’ye rücu etme hakkı saklı olacaktır.

3.15. Tedarikçi Üye, AZKarbon’un yazılı onayı olmadan, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

3.16. Tedarikçi Üye’nin, Platform üzerinden yapacağı Mal/Hizmet satışlarında, alım satım ilişkisi ilgili Tedarikçi Üye ile söz konusu Mal/Hizmeti satın alan Üye arasında kurulmakta olup, AZKarbon bahsi geçen satış ilişkisinde taraf değildir. Bu bağlamda Platform’da sergilenen ve satılan tüm Mal/Hizmet’in kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi, kullanım kılavuzu ve mevzuat uyarınca verilmesi gereken diğer belgelerin verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli aksesuar, bilgi, belge ve broşürün  tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden,  mal ve hizmetlerin süresinde teslim edilmesinden ve alıcı Üyelere karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda diğer tüm hususlarda Tedarikçi Üye bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır. Tedarikçi Üye bu hususlara ilişkin AZKarbon’un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul ve beyan eder. Tedarikçi Üye, bahse konu bilgi ve belgelerin eksikliği nedeniyle AZKarbon’un herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.17. Tedarikçi Üye, ilgili mevzuat uyarınca satılan veya sağlanan Mal/Hizmetle ilgili fatura düzenlemek ve bunu alıcı Üye’ye teslim etmekle yükümlüdür. Faturaların zamanında ve gerektiği gibi düzenlenmemesi halinde sorumlu münhasıran Tedarikçi Üye’dir. 

3.18. Tedarikçi Üye, Platform’da yer almak üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlemesi gereken belgelerde yer alan bilgileri AZKarbon’a eksiksiz bir şekilde iletecek, bunlarda değişiklik olması halinde değişikliğin gerçekleştiği tarihi izleyen günün sonuna kadar madde 5.8’de açıklanan DİS üzerinden AZKarbon’u bu konuda bilgilendirecektir. 

3.19. Tedarikçi Üye, tüketici konumundaki alıcı Üyeler tarafından kendisine ulaşan cayma bildirimleri ve iade süreçleri hakkında AZKarbon’a en kısa sürede ve her halükarda en geç 24 saat içerisinde bilgi vermeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.  

3.20. Tedarikçi Üye, Platform’dan faydalanmasını sağlayan tüm yazılımların genel itibarıyla hatasız olmadığını ve AZKarbon tarafından bu yazılımlara dair hiçbir beyan ve tekeffül verilmediğini bildiğini kabul ve beyan eder.

3.21. Üye ile Tedarikçi Üye arasındaki satış ilişkisi ile alakalı olarak, AZKarbon’un gerek mevzuat hükümleri gerek diğer herhangi bir sebeple Üye’ye herhangi bir Mal iadesine ilişkin ödeyeceği bedeller, masraf, tazminat vb. ödeme yapması durumunda, Tedarikçi Üye, söz konusu ödeme tutarını, AZKarbon’un kendisine bildirim tarihinden itibaren derhal ve en geç 1 iş günü içerisinde ödeyecektir. 

3.22. Alıcı Üye’ye gönderilecek Malların, Tedarikçi Üye tarafından taşımaya uygun, yeterli, sağlam ve orijinal ambalajlarda teslim edilmesi gerekmektedir. Tedarikçi Üye’nin bu maddeye aykırı davranması halinde doğabilecek tüm zararlardan münhasıran Tedarikçi Üye sorumludur. 

3.23. Tedarikçi Üye, AZKarbon’un yazılı ön izni olmaksızın Üye’ye doğrudan bir reklam, kampanya vs yapmamayı, gönderdiği paketler içerisinde numune, promosyon, broşür, el ilanı vb.  göndermemeyi, paket ve ambalajlarının üzerinde AZKarbon ile rekabet halinde olsun veya olmasın herhangi başka firmanın adı, ünvanı, logosu vb. bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Tedarikçi Üye, üyeliği süresince ve üyeliği sona erdikten sonra dahi 2 yıl boyunca herhangi bir mecrada AZKarbon’u, ticari itibarını ve hizmetlerini zedeleyici menfi yönde hiçbir söylem, bildirim ve açıklamada bulunmayacaktır. Aksi halde, Tedarikçi Üye AZKarbon’un uğradığı tüm zararları karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

3.24. Tedarikçi Üye, Platform’da satışa sunduğu Mal/Hizmet’in satış bedelini hatalı/yanlış girmesi halinde, alıcı Üye’nin sipariş vermiş olduğu fiyat üzerinden satışı gerçekleştirmekle yükümlüdür. 

3.25. Tedarikçi Üye, işbu Sözleşme’ye, Üye ile arasındaki Mal/Hizmet satış sözleşmesine, Platform’da belirtilen diğer tüm kurallara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun davranmayı, herhangi bir ihlalde bulunmamayı, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici, başkalarının fikri haklarına tecavüz edecek herhangi bir davranışta bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde tüm idari, hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Tedarikçi Üye’ye aittir.

3.26. Madde 3.26’da belirtilen yükümlülüklere aykırılık halinde, AZKarbon herhangi bir ceza, tazminat, ödeme yahut herhangi bir yaptırıma maruz kalırsa, bu durumda, Tedarikçi Üye kendisine AZKarbon tarafından yapılacak ilk yazılı talepten itibaren derhal ve en geç 1 iş günü içerisinde AZKarbon’un uğramış olduğu tüm zararları karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Tedarikçi Üye böyle bir durumda, AZKarbon’un söz konusu zararları, Tedarikçi Üye’ye yapması gereken ödemelerden mahsup etme hakkı olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

3.27. Yukarıda madde 3.27’ye ek olarak, Tedarikçi Üye’nin madde 3.26’ya aykırılığı halinde, AZKarbon’un 6 aylık bir süreye kadar olmak üzere, madde 5.15’de belirtilen usule uygun olmak kaydıyla, Tedarikçi Üye’nin üyeliğini askıya alma hakkı bulunmaktadır. Tedarikçi Üye’nin ilk aykırılığından sonra herhangi diğer bir aykırılık halinde AZKarbon’un Tedarikçi Üye’nin üyeliğini ilgili mevzuat çerçevesinde sonlandırma hakkı bulunmaktadır. AZKarbon’un bu maddeye göre Tedarikçi Üye’nin üyeliğini sonlandırması yahut sona erdirmesi halinde Tedarikçi Üye’nin herhangi bir tazminat ve benzeri talep hakkı bulunmamaktadır. 

3.28. Yukarıda yer alan hükümlere ilave olarak, aşağıda belirtilen aykırılık hallerine ilişkin Tedarikçi Üye AZKarbon tarafından yine aşağıda belirtilen para cezalarının uygulanabileceğini kabul ve beyan eder. AZKarbon’un, işbu Sözleşme’de belirtilen ceza tutarlarını, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla değiştirme hakkı saklıdır. 

  • Mal Tedarikçi Üye tarafından alıcı Üye’ye teslim edilmediğinde
  • Yanlış Mal gönderimi ve/veya eksik gönderim halinde
  • Mal veya Hizmet’in kusurlu ve/veya insan sağlığı, vücut bütünlüğünü riske sokacak nitelikte olduğu durumlarda. 
Tedarik Edilemeyen Malların Toplam TutarıCezai Şart Tutarı
0 TL -49,99 TL10 TL
50 TL -499,99 TL 25 TL
500 TL – 999,99 TL50 TL
1.000 TL – 1.999,99 TL100 TL
2.000 TL – 4.999,99 TL 200 TL
5.000 TL – 9.999,99 TL 300 TL 
10.000 TL ve 99.999,99 TL500 TL
100.000 ve üzeri1.000 TL

Tedarikçi Üye yukarıdaki durumlarda ilgili Mal’ın yerine yenisini veya muadilini göndermek ile yükümlüdür. Bu durumda değişim sürecine ilişkin kargo bedeli Tedarikçi Üye’ye aittir. 

  • Sipariş konusu Mal belirtilen süreden geç teslim edildiğinde
Gönderi İçerisinde Gecikmeli Gönderilen Malların Toplam TutarıCezai Şart Tutar
0 TL -49,99 TL10 TL
50 TL -499,99 TL 25 TL
500 TL – 999,99 TL50 TL
1.000 TL – 4.999,99 TL100 TL
5.000 TL ve üzeri250 TL

3.29. Tedarikçi Üye, AZKarbon tarafından üyeliğinin askıya alınması veya sonlandırılması halinde, Platform’a başka bir kullanıcı hesabıyla Tedarikçi Üye olma hakkı olmadığını ve böyle bir davranışta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

3.30. Platform’da Mal veya Hizmetlerin sıralanmasında ya da alıcıya tavsiye edilmesinde kullanılabilen parametrelerin ve bu parametrelerin hangilerinin öncelikli olarak dikkate alınabileceği, işbu Sözleşme’ye Ek-2 olarak ekli “Ürün Sıralamasında Algoritma Kriterleri”nde yer almaktadır.

3.31. AZKarbon, Tedarikçi Üye’nin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuata uyumlu olarak işlemekte ve korumaktadır. Tedarikçi Üye kişisel verilerinin işlenmesi ve korunmasına ilişkin detaylı bilgiye  https://azkarbon.com/kisisel-verilerin-korunmasi/ adresinden ulaşabilir.

4. HİZMET SUNAN TEDARİKÇİ ÜYELERİN İLAVE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Hizmet sunan Tedarikçi Üye, sunacağı hizmet ile ilgili olarak üzerine düşen yükümlülük ve sorumlulukları bildiğini, gerekli uzmanlık ve tecrübeye sahip olduğunu kabul ve beyan eder.  Hizmet sunan Tedarikçi Üye sunduğu hizmeti hizmet alan Üye’nin ihtiyaç ve talebine ve teknik gerekliliklere uygun olacak şekilde, mevzuat ve Platform’daki kurallar çerçevesinde ve bunlara riayet ederek, özenli, dikkatli ve ilgili piyasada geçerli en iyi hizmet koşullarını taşır şekilde sunmakla yükümlüdür. Alıcı Üye’nin talebi halinde AZKarbon Tedarikçi Üye’nin sunduğu hizmeti denetleme hakkını saklı tutar. 

4.2. Sunulacak hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk, alıcı Üye’nin talep etmiş olması halinde, hizmet veren Tedarikçi Üye’ye aittir. Aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk hizmet veren Tedarikçi Üye’ye aittir. Hizmet veren Tedarikçi Üye, AZKarbon’un ve/veya 3. kişilerin bu nedenle uğradığı her türlü zararı tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.3. Hizmet veren Tedarikçi Üye, sunacağı hizmeti en iyi şekilde ifa etmek için yeterli sayıda ve nitelikte araç, gereç, ekipman ve çalışanı bulunduğunu ve sözleşme konusu hizmetlerin aksatılmadan yürütüleceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet veren Tedarikçi Üye, sunacağı hizmetleri bizzat ve kendi çalışanları aracılığı ile sunacak olup, AZKarbon’un bilgisi ve hizmet alacak Üye’nin yazılı onayı olmaksızın söz konusu hizmeti taşeron veya diğer üçüncü kişiler vasıtasıyla yürütmeyecektir. 

4.4. Hizmet veren Tedarikçi Üye, hizmetin ifası ile ilgili olarak görevlendirdiği çalışanlarının İş Kanunu’ndan, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan ve sair diğer hukuki mevzuattan doğan tüm yükümlülüklerini eksiksiz ve zamanında yerine getirmekle yükümlü olup iş güvenliği ve iş sağlığına ilişkin bütün tedbirleri alacağını, kendisinin ve çalışanlarının bu konuda gerekli eğitimleri aldığını ve bu konudaki sorumlulukların AZKarbon’a ait olmadığını kabul eder. Hizmetin ifası ile ilgili olarak sigortasız ve çocuk işçi çalıştırılması yasaktır. 

4.5. AZKarbon, hizmet veren Tedarikçi Üye ile hizmet alan Üye ile arasındaki ilişkiden sorumlu değildir. Hizmet veren Tedarikçi Üye’nin sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda hizmet alan Üye’ye veya 3. kişilere vereceği zararlardan veya hizmetin gereği gibi sunulmamasından AZKarbon’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.6. Hizmet veren Tedarikçi Üye, anahtar teslim kurulum projelerine ilişkin hizmetler (“EPC Hizmetleri”) söz konusu olduğunda, buna ilişkin sözleşmeler Platform dışında Tedarikçi Üye ile hizmet alan Üye arasında imzalanabilecektir. Bu durumda, Tedarikçi Üye, derhal söz konusu sözleşmenin bir kopyasını DİS üzerinden AZKarbon’a iletecektir. Bu durumda, Tedarikçi Üye sunduğu EPC Hizmetine ilişkin hizmetleri ve bedellerini faturada açık bir biçimde ve gerçek değerde göstererek hizmet alan Üye adına düzenleyecek ve derhal bir kopyasını AZKarbon’a iletecektir. EPC Hizmetleri için hizmet bedeli, fatura karşılığında hizmet veren Tedarikçi Üye tarafından hizmet alacak Üye’den doğrudan tahsil edilecek ve AZKarbon’un komisyon bedeli EPC Hizmeti’nin tamamlanma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde AZKarbon’a ödenecektir. Geç ödeme tarihinde, gecikilen tutar üzerinde günlük olarak hesaplanmak üzere aylık %5 gecikme faizi işleyecektir.

4.7. Hizmet veren Tedarikçi Üye Platform üzerinde yapılan fizibilite çalışmasını (“Tekliflendirme”) ve daha sonra alıcı Üye’nin sahasında yapılan tespitlere ilişkin saha fizibilite çalışmasını (“Saha Fizibilite Raporu”) çalışma sonucu ortaya çıkan teklif bedellerini de içerecek şekilde AZKarbon’a derhal DİS üzerinden iletmekle yükümlüdür.

4.8. Hizmet veren Tedarikçi Üye’nin belirlenen tarih ve saatte hizmetin ifası ya da keşif gibi işlemler için anlaşılan yere gitmemesi, başlamaması, taahhüt edilen tarihte hizmetini tamamlamaması durumunda AZKarbon’un karşılaşabileceği tüm talep ve uğrayabileceği tüm zararlardan Tedarikçi Üye sorumlu olup, madde 5.15’de belirtilen usule uygun olmak kaydıyla AZKarbon hizmet veren Tedarikçi Üye’nin 6 aylık bir süreye kadar olmak üzere üyeliğini askıya alma hakkına sahiptir. Tedarikçi Üye’nin ilk aykırılığından sonra herhangi diğer bir aykırılık halinde AZKarbon’un Tedarikçi Üye’nin üyeliğini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sonlandırma hakkı bulunmaktadır. Ayrıca bu hallerde Tedarikçi Üye AZKarbon’a Saha Fizibilite Raporu’ndaki tutar, eğer Saha Fizibilite Raporu paylaşılmadıysa Tekliflendirme’de belirlenen bedelin binde 5’i tutarında ceza ödemekle yükümlüdür. 

5. AZKARBON’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Madde 4.6.’da belirtilen haller hariç olmak üzere, Tedarikçi Üye, işbu Sözleşme ile AZKarbon’u kendi ticari temsilcisi sıfatıyla yapmış olduğu satışlara yönelik alıcılardan Mal/Hizmet bedeli tahsili konusunda yetkilendirmiş olduğunu ve bu Mal/Hizmet bedeli ödemelerinin Platform’da gösterilen şekilde yapılması ile alıcı Üye’lerin ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olacağını, ayrıca Üye’lerin kendisine bir ödeme yapmakla yükümlü olmayacağını bildiğini beyan ve kabul etmektedir. Tedarikçi Üye, alıcı Üye’lerin yaptığı ödemelerin, satış bedeli AZKarbon’un tasarrufuna girdiği ve siparişin alıcı Üye’ye ulaştığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde ve her halükarda alıcı Üye’nin ödeme tarihinden itibaren en geç 12 gün içerisinde, AZKarbon’un komisyon alacağı düşüldükten sonra ve bu Sözleşme hükümlerine tabi olmak üzere doğrudan ödeme hizmet sağlayıcı tarafından Tedarikçi Üye’ye ödeneceğini kabul etmektedir. 

5.2. AZKarbon Platform’un tam ve gereği gibi çalışabilmesi için Platform’da her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu amaçla AZKarbon, Platform’dan Tedarikçi Üye’ye sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirme hakkına sahiptir. AZKarbon, Platform üzerinden gerçekleşen iletişimi izleyebilir, kontrol edebilir, saklayabilir, Tedarikçi Üye’nin Platform’a yüklediği bilgi ve içeriklerin hukuka aykırı olduğunu tespit etmesi halinde Üyeler dahil üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir veya silebilir.

5.3. AZKarbon, Tedarikçi Üye’nin kişisel bilgilerini, yasal bir zorunluluk olarak talep edildiğinde, yasal gerekliliklere uygun hareket etmek amacıyla veya AZKarbon’un ve Platform’un haklarını korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği takdirde ilgili kişilere açıklayabilir. 

5.4. Tedarikçi Üye’den gerek işbu Sözleşme’nin imzalanması öncesinde Platform’a Tedarikçi Üye adaylığı sırasında, gerek işbu Sözleşme’nin ifası sırasında alınan kişisel veriler, diğer Tedarikçi Üye ve/veya Mal/Hizmet satışı yapanlar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Platform’un kötüye kullanımı ve Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ve kapsam ile sınırlı olmak üzere Tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla uyuşmazlığa taraf olabilecek ilgili kişilere iletebilecektir.

5.5. AZKarbon, herhangi bir zamanda ve hiçbir ön bildirimde bulunmadan, Platform’un çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir ya da tamamen durdurabilir. Bu durumda, gerekçelerini Tedarikçi Üye’ye bildirir. Bundan dolayı, AZKarbon’un Tedarikçi Üye’ye veya üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. 

5.6. AZKarbon, teknik aksaklık veya başka bir sebepten dolayı herhangi bir sebeple gerçekleşen hizmet kesilmesinden ve/veya aksamasından sorumlu değildir. 

5.7. Dolandırıcılık, veri ihlali veya diğer siber güvenlik riski şüphesi oluşturan herhangi bir durum olması halinde AZKarbon, Tedarikçi Üye’ye önceden haber vermeksizin ilgili siparişi yahut Tedarikçi Üye’nin üyeliğini iptal etme ve bu Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir. Söz konusu iptal nedeniyle Tedarikçi Üye’nin AZKarbon’dan herhangi bir talepte bulunma hakkı bulunmamaktadır. Böyle bir durumda AZKarbon Tedarikçi Üye’yi en kısa sürede bilgilendirecektir.

5.8. AZKarbon, Tedarikçi Üye ile Platform ile ilgili her türlü iletişimini kolay ve ücretsiz sağlamak üzere oluşturduğu bir Dahili İletişim Sistemi (“DİS”) kurmuştur. Tedarikçi Üye AZKarbon’a ileteceği tüm başvuruları DİS üzerinden yapacaktır, AZKarbon da Tedarikçi Üye’ye yapacağı tüm bildirimleri DİS üzerinden ve onaylanmış kayıtlı email adresi üzerinden yapacaktır. Tedarikçi Üye, AZKarbon tarafından yapılacak tüm bildirimlerin ilgili mevzuat uyarınca 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-mail yoluyla yapılabileceğini kabul eder.  

 5.9. AZKarbon, tüketici konumundaki Üye’lerin aşağıdaki talep ve bildirimlerini iletebilmeleri için Platform üzerinde bir sistem kuracak olup, kendisine ulaşan talep ve bildirimleri derhal Tedarikçi Üye’ye iletecektir. 

(i) cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim, 

(ii) sözleşmenin feshine dair bildirim, 

(iii) bedel iadesi talebi, 

(iv) tüketici konumundaki alıcılar ile Tedarikçi Üye’nin arasındaki işlemlere ilişkin kayıtların talep edilmesi ve 

(v) teslimat ve ifaya ilişkin talep ve şikayetler.

5.10. AZKarbon, Platform’da AZKarbon tarafından Tedarikçi Üye’ye sunulan Üye’lere teklif verme sürecine katılım için teklif başına 100 TL ücret talep etmektedir. Bu tutar her takvim yılı başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen 12 aylık ortalamalara göre ÜFE/TÜFE ortalaması oranında artışa tabi olacaktır. Tedarikçi Üye, Platform’da yaptığı satışlar üzerinden satış yaptığı Mal/Hizmet’e göre değişmek üzere AZKarbon tarafından DİS üzerinden ve onaylanmış elektronik iletişim adreslerinden biri üzerinden e-mail ile gönderilecek olan en fazla net % 15 oranına kadar olmak üzere komisyon tutarlarını AZKarbon’a ödemeyi kabul etmektedir. 

5.11. AZKarbon, 5.10. maddede belirtilen hizmet bedelleri haricinde Tedarikçi Üye’ye ileride sunabileceği hizmetlere ilişkin olarak ayrıca ücretlendirme yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda, söz konusu ücretler DİS üzerinden ve onaylanmış elektronik iletişim adreslerinden biri üzerinden e-mail ile Tedarikçi Üye’ye duyurulur. Tedarikçi Üye’nin söz konusu hizmet bedelini kabul etmemesi halinde 30 gün içerisinde DİS üzerinden bildirimde bulunarak Sözleşme’yi feshetme hakkı bulunmaktadır. Aksi halde, Tedarikçi Üye’ye bildirilen ücretler geçerli olacaktır. 

5.12. AZKarbon, Tedarikçi Üye’nin madde 3.13’deki yükümlülüğüne uygun hareket ettiğini teyit etmek amacıyla ve bununla sınırlı olmak üzere, Tedarikçi Üye’nin defter ve kayıtlarının ilgili yerlerini kontrol etme veya üçüncü kişilere kontrol ettirme hakkına sahiptir. Tedarikçi Üye, AZKarbon tarafından bu yönde bir talep geldiğinde işbirliği yapacağını ve gerekli her türlü kolaylığı göstereceğini kabul ve beyan etmektedir. 

5.13. Platform üzerinden, AZKarbon’un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web alanlarına ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Tedarikçi Üye’ye yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup herhangi bir web alanını veya o ortamları işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web alanının içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Platform üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web alanları ve içerikleri hakkında AZKarbon’un herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu alanların kullanımıyla doğabilecek zararlar, Tedarikçi Üye’nin kendi sorumluluğundadır.

5.14. Platform dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı AZKarbon’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.15. AZKarbon, işbu Sözleşme’de açıkça yer verilen hallerde, Tedarikçi Üye’ye sunduğu hizmetleri  kısıtlayabilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir. Madde 5.7’de belirtilen dolandırıcılık şüphesi hali hariç olmak üzere, söz konusu durumların varlığı halinde, AZKarbon gerekçelerini açık ve anlaşılır şekilde belirterek Tedarikçi Üye’ye açıklama sunması için en az 3 iş günü süre verir. Tedarikçi Üye’nin açıklamalarının yetersiz olması veya açıklama sunulmaması halinde AZKarbon, aracılık hizmetini kısıtlayabilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir. Bu durumda kararını, Tedarikçi Üye’nin açıklamasının kendisine ulaştığı tarihten itibaren yedi iş günü içinde veya açıklama sunulmaması halinde açıklama için verilen 3 iş gününün sonunda Tedarikçi Üye’ye bildirir. Sonlandırmaya ilişkin bildirimin yapıldığı tarihte işbu Sözleşme feshedilmiş sayılır. Aracılık hizmetinin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılması durumunda Tedarikçi Üye, işbu Sözleşme ve hukuka uygun olması kaydıyla yalnızca mevcut siparişlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütür.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1. AZKarbon markası ve logosu, Platform’un tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak AZKarbon tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı AZKarbon’a aittir. Tedarikçi Üye, AZKarbon’un yazılı iznini almadan bunları kullanamaz, paylaşamaz ve üzerlerinde herhangi bir değişiklik yapamaz. 

6.2. Platform’u oluşturan tüm yazılımlara ilişkin kaynak kodu, veri kodu, yazılım ve sistem içerisindeki veri tabanı ve bunların geliştirilmiş versiyonları üzerindeki tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakkı ve sair hak) yer, süre, içerik, mecra ve sayı sınırı olmaksızın, münhasıran AZKarbon’a aittir yahut AZKarbon’un bunları kullanma hakkı bulunmaktadır. Bunlar, Tedarikçi Üye tarafından AZKarbon’un yazılı açık onayı olmadan kopyalanamaz, tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapılamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin/ tamamı veya bir kısmı doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılamaz; herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılamaz; dijital ortamlarda ve/ veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz; Sözleşme tarihinde bilinen ve Sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknik olanaklarla üretilecek veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemez; her türlü görsel-işitsel eser içerisinde kullanılamaz ve Sözleşme tarihinde bilinen veya ileride geliştirilecek yöntemlerle, işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletilemez, sergilenemez, değiştirilemez, uyarlanamaz ya da tercüme edilemez.

6.3. Tedarikçi Üye’nin, AZKarbon’un veya Platform’da satış yapanlar dahil üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde, Tedarikçi Üye, AZKarbon’un anılan ihlalden kaynaklanan tüm zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. 

6.4. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından AZKarbon’a, Tedarikçi Üye tarafından bir fikri ve sınai hak ihlali yapıldığına dair şikayette bulunulması halinde, AZKarbon şikâyet başvurusunun kendisine ulaşmasından itibaren 48 saati geçmemek üzere gecikmeksizin şikâyete konu ürünü yayımdan kaldırarak durumu Tedarikçi Üye’ye DİS üzerinden bildirir. Tedarikçi Üye’ye yapılan bildirimde şikâyet başvurusuna itiraz yöntemleri belirtilir. Söz konusu bildirim üzerine Tedarikçi Üye, aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte şikayet başvurusuna itirazını derhal AZKarbon’a DİS üzerinden veya noter yahut kayıtlı elektronik posta ile iletir: 

a) İtirazda bulunanın adı, soyadı veya unvanı ile yetkili temsilci veya vekil sıfatıyla itirazda bulunulması halinde bunların ad ve soyadları ile temsile yetkili olduklarını gösterir belge,

b) İtirazın gerekçeleri, yayımdan kaldırılan ürünün şikâyette bulunanın fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmediğine dair belge ve deliller,

c) Ürünün orijinal olduğunu ispatlamaya elverişli fatura veya fatura yerine geçen belgeler, kendisinden başlayarak geriye doğru fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahibini veya hak sahibinin verdiği yetkiyle ürünü piyasaya sunmuş kişileri gösterir sözleşme, sair belge ve deliller,

ç) Başvuru sahibinin, itiraz başvurusu kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olması durumunda doğacak zararlardan sorumlu olduğuna dair beyanı.

Bu maddede belirtilen hususları içermeyen itiraz başvurularını AZKarbon işleme almaz ve başvuru sahibini eksiklikler konusunda bilgilendirir.

6.5. Madde 6.4’te belirtilen şikayet başvurularına ilişkin olarak Tedarikçi Üye’nin itirazında haklı olduğunun madde 6.4. kapsamında sunulan bilgi ve belgelerden açıkça anlaşılması halinde AZKarbon, şikâyete konu ürünü itiraz başvurusunun kendisine ulaşmasından itibaren en geç 24 saat içinde yeniden yayımlar ve durumu hak sahibi ile Tedarikçi Üye’ye gecikmeksizin bildirir. AZKarbon, fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlalini ispatlayıcı yeni belgeler sunulmadıkça, aynı ürün ve iddiaya ilişkin şikâyet başvurularını işleme almaz ve bu durumu başvuru sahibine bildirir. AZKarbon tarafından yapılacak inceleme yalnızca Tedarikçi Üye’den temin edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi ile sınırlıdır.

6.6. Tedarikçi Üye, Platform’dan satışa sunacağı Mal/Hizmet üzerinde fikri ve sınai mülkiyet unsurlarının maliki veya bu Malların satışı hususunda hak ve yetki sahibi olduğunu ve 3. kişilerin hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkını ihlal etmediğini kabul ve beyan eder. Tedarikçi Üye, bu maddeye herhangi bir aykırılığı durumunda AZKarbon’un uğrayacağı tüm zararları karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.  

6.7. Tedarikçi Üye, AZKarbon’un Platform’da satışa sunduğu ve/veya sahibi ve/veya hak sahibi olduğu ETBİS’e kayıtlı alan adlarının ana unsurunu oluşturan tescilli markalar da dahil tüm markalarla ilgili her türlü pazarlama ve tanıtım faaliyetinde bulunmasına muvafakat etmektedir. Tedarikçi Üye, her türlü reklam ve ilanın Platform’da yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için AZKarbon ile tam iş birliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.8. AZKarbon tarafından Tedarikçi Üye’nin Platform’da yukarıda madde 3.9’da belirtilenlere aykırı bir Mal/Hizmet’i satışa sunduğunun tespit edilmesi halinde Tedarikçi Üye, AZKarbon’un bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda, AZKarbon’un işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı saklıdır. 

7. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

7.1. Sözleşme’nin süresi imza tarihinden itibaren 1 yıl olup, Taraflardan herhangi biri sözleşme bitim tarihinden 30 gün öncesine kadar yazılı fesih bildirimi göndermediği sürece otomatik olarak 1’er yıllık süreyle uzayacaktır. 

7.2. Tedarikçi Üye’nin işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi veya AZKarbon’un buna ilişkin makul bir şüphe duyması durumunda, madde 5.15’te belirtilen usule uygun olmak kaydıyla AZKarbon Tedarikçi Üye’nin Tedarikçi Üyeliğini iptal ederek Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. 

7.3. Tedarikçi Üye’nin dilediği zaman AZKarbon’a bildirimde bulunarak Sözleşmeyi feshetme ve üyelikten ayrılma hakkı bulunmaktadır. Ancak bu durumda, fesih zamanına kadar Üye’lerden almış olduğu siparişleri bu Sözleşme’deki yükümlülükleri çerçevesinde yerine getirmek zorundadır. 

7.4. Bu Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesi halinde, AZKarbon tarafından sunulan aracılık hizmetinin sunulması sırasında Tedarikçi Üye’nin faaliyetleri dolayısıyla elde edilen verilere, Tedarikçi Üye’nin 15 gün süreyle erişim imkanı olacaktır. 

8. SÖZLEŞME’NİN DEĞİŞTİRİLMESİ

8.1. AZKarbon işbu Sözleşme’de yapacağı değişiklikleri DİS ve ayrıca onaylanmış elektronik iletişim adresi üzerinden Tedarikçi Üye’ye yapar. Söz konusu Sözleşme değişiklikleri bildirim tarihinden itibaren 15 günlük sürenin sonunda uygulamaya konulur. Bu süre, Tedarikçi Üye tarafından teknik geliştirme yapılmasını gerektiren haller ile komisyon oranlarının ve diğer hizmet bedellerinin artırılması, aracılık hizmetinin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılması, Tedarikçi Üye’ye yeni cezai şart getirilmesi, hak ve menfaat dengesinin Tedarikçi Üye aleyhine bozulması gibi sonuçlar doğuran hallerde 30 gündür.

8.2. Tedarikçi Üye 30 günlük sürenin sonunda uygulamaya konulacak Sözleşme değişikliklerinde, bu sürenin sona ermesinden önce mail ve ya DİS üzerinden bildirimde bulunarak işbu Sözleşme’yi  tazminatsız feshedebilir. Fesih, fesih bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren sonuç doğurur. 

9. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

AZKarbon, Platform’a erişilmesi, Platform’un ya da Platform’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. AZKarbon, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu Platform’a ya da link verilen diğer web alanlarına erişilmesi ya da Platform’un kullanılması ile AZKarbon’un, kullanım/ziyaret sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ari kılındığı kabul edilmektedir. 

10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

10.1. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

10.2. Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde AZKarbon’un kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur.

11. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

İşbu Tedarikçi Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Tedarikçi Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz olduğuna karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik ölçüsünde işbu Tedarikçi Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

12. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya AZKarbon’un kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep“) AZKarbon’un işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, AZKarbon ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez. 

12. YÜRÜRLÜK

12 maddeden ibaret bu Sözleşme Taraflarca ….. tarihinde imzalanmış ve imza tarihinde yürürlüğe girmiştir. Taraflardan her biri, ıslak imzalı asıl kopyayı muhafaza etmektedir. Sözleşme’nin bir kopyası e-mail ile gönderilecektir. 

EK 1 – SATIŞI UYGUN OLMAYAN ÜRÜNLER

Aşağıda listelenen ürünlerin Platform üzerinden satışına, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyum amacıyla izin verilmemektedir. 

Eğer herhangi bir ürününüz reddedildiyse, Platform kurallarına ve internette yayın kurallarına aykırılık sebebiyledir. Bu gibi durumlarda lütfen aşağıdaki listeyi dikkatlice inceleyin. 

Ürününüz eğer aşağıdaki kurallar kapsamında gözden geçirilip düzeltilebilir ve/veya satış için zorunlu belgeler temin edilebilir ise lütfen bu koşulları sağlayarak tekrar ürün yükleme talebinde bulunun.

Platform Kurallarına Aykırı Yasaklı Durumlar Aşağıda Belirtilmiştir

● Terör veya herhangi bir suçla ilişkili örgüt ve cemaatlere övgü içeren, Türklüğe, Atatürk’e, milli ve manevi değerlere karşı hakaret içeren suç/terör örgütlerin veya ırkçı grupların amblemlerini yansıtan ürünler 

● Milli, dini, etnik, siyasi, kültürel ayrımcılık içerebilecek, insan haklarının korunması ve düşünce özgürlüğü gibi temel değerlerle bağdaşmayan, toplumsal ayrışma ve çatışmayı körükleyici söylem ve görselleri barındıran ürünler

● Herhangi bir topluluğa ve/veya bir canlıya hakaret eden, aşağılayan ya da bunlara karşı şiddet içeren görselleri ve söylemleri barındıran ürünler 

● Çocukların ve gençlerin şiddete ve zararlı maddelere özendirici olabileceği değerlendirilen görsel ve söylemleri içeren ürünler

● Aile ve çocukların korunması amacıyla, müstehcenlik içeren ürün ve ürün görselleri

● Çocuk vücudunun teşhiri kapsamında değerlendirilebilecek ürün ve ürün görselleri

● Hayvanlara karşı tehdit, saldırı veya kovma amacı taşıyan ürünler

● Canlı hayvanlardan elde edilen kürkler ve egzotik hayvan derileri