Skip to content
Anasayfa  /  Bireysel Üyelik Sözleşmesi

Bireysel Üyelik Sözleşmesi

 ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR  

1.1. www.azkarbon.com internet sitesinin (“Platform”) sahibi, merkezi Emrez Mah. Akçay Cad. No:64/2 Gaziemir/İzmir adresinde bulunan AZKarbon Elektronik Ticaret ve Hizmetler A.Ş. (“AZKarbon”); ile

1.2.  Platform’a Üye olan internet kullanıcısı (“Üye”). 

AZKarbon ve Üye’nin her biri “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1. AZKarbon, mülkiyeti kendisine ait çevrimiçi www.azkarbon.com elektronik ticaret platformunu (“Platform”) işletmekte;  satış yapma amacı taşıyan tedarikçiler ve hizmet  sağlayıcılar ile tüketiciler ve mesleki ve ticari amaçla alım yapan kişileri sanal bir platformda bir araya getirmekte olup 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı “elektronik ticaret hizmet sağlayıcı” ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca “yer sağlayıcı” konumundadır.

2.2. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu, Üye’nin satın almak istediği ürün ve hizmetleri AZKarbon’a ait Platform’dan çevirimiçi olarak satın almak için Platform’a  Üye olmasının ve hizmetlerden faydalanmasının koşulları ile Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 

2.3. Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Platform ve Platform’a bağlı tüm alt sayfalar içinde yer alan ve alacak kullanıma, Üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak AZKarbon tarafından açıklanan her türlü bilgi ve beyanı kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa ve yürürlükteki ilgili mevzuata uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.4. AZKarbon, Platform’da yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. AZKarbon, yine de takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, içerikleri dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir ancak bu durum hiçbir şekilde AZKarbon’un herhangi sorumluluğu olduğu şeklinde yorumlanamaz. Platform’da yayımladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle AZKarbon ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, söz konusu ihlalden dolayı doğrudan sorumludur.

3. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Üye, Platform’a Üye olurken verdiği ve sonrasında sunacağı tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye tarafından verilen bilgilerin gerçeğe aykırılığı, yanıltıcılığı ve yürürlükteki herhangi bir mevzuata aykırılığı nedeniyle AZKarbon’un uğrayacağı tüm zararları Üye derhal tazmin edecektir. AZKarbon’un Üye tarafından Platform’a girilen herhangi bir bilgiyi araştırma, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu teyit etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan her ne surette olursa olsun AZKarbon sorumlu tutulamaz. 

3.2. 18 yaşından küçükler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler Platform’a  Üye olamaz.

3.3. Üye’nin Platform üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üyeliğin gerçekleştirilmesi aşamasında Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye söz konusu şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üye’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı sadece kendisine aittir. Üye’nin Platform’a erişim sağlayan araçlarının (e-posta, kullanıcı adı, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması ile ilgili sorumluluk münhasıran Üye’ye aittir.

3.4. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir itiraz ileri sürmeyeceğini veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından AZKarbon’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı Üye münhasıran sorumlu olduğunu ve AZKarbon’un uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. Üye’nin şifresini üçüncü kişilerle paylaşması nedeniyle doğabilecek her türlü zarardan dolayı sorumluluk Üye’ye aittir. Bu sebeple üçüncü kişiler ve yetkili merciler tarafından AZKarbon’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı münhasıran sorumlu olduğunu, AZKarbon’un uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. AZKarbon’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. 

3.6. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda uyuşmazlık bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin AZKarbon’dan talepte bulunması halinde, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir hizmet için AZKarbon’a ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapacaktır.

3.7. Üye, diğer Üyelerin ve Platform’da Mal/Hizmet satışı yapan tedarikçi üyelerin (“Tedarikçi Üye”)  verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve bunları her ne surette olursa olsun kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde her türlü sorumluluk münhasıran Üye’ye aittir. 

3.8. Üye, Platform’a robot veya otomatik giriş yöntemleriyle giriş yapamaz, diğer kullanıcıların zararına olacak şekilde diğer Üyelerin Platform’a erişimini engelleyici veya zorlaştırıcı faaliyette bulunamaz ve/veya diğer Üyeler’in kişilik ve mülkiyet haklarına yönelik saldırılarda bulunamaz. Üye ayrıca alım yapma niyeti olmaksızın Platform’da gösterilen ürün stoklarını diğer kullanıcıların zararına rezerve edemez. Platform’a ve Platform’da yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici bir teknoloji kullanamaz veya virüs yayamaz, Platform’u herhangi bir yasadışı veya hileli amaçla kullanamaz. Üye, Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek ve/veya değiştirmek amacıyla kullanamaz.  Aksi durumda, üçüncü kişilerin her türlü zarar ve tazminat talebinden münhasıran Üye sorumludur. 

3.9. AZKarbon, Platform’u virüs ve benzeri tehlikeli yazılımlardan korumak için mevcut imkanlar dahilinde gerekli tedbirleri almış olmakla beraber bunların bulunmadığını garanti etmez. Üye’nin kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli önlemi alması gerekmektedir. Üye, Platform’da yürüttüğü tüm faaliyetleri Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üye kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek hata ve zararlardan, herhangi bir bilgi kaybından AZKarbon’u sorumlu tutamaz. 

3.10. Platform AZKarbon’a ait/bağlı olmayan başka internet sitelerine bağlantı ve referans içerebilecektir. Üye, bu sitelerin içeriklerinden, buralardaki herhangi bir hukuka aykırılıktan AZKarbon’u sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.11. Üye, Platform aracılığıyla irtibat sağladığı Tedarikçi Üye’ye yöneltmiş olduğu Mal/Hizmet talebini, AZKarbon tarafından açıkça onaylanan haller haricinde, Tedarikçi Üye’den Platform dışında herhangi bir mecrada temin etmemeyi, AZKarbon’un bilgisi dışında Tedarikçi Üye ile Platform dışında iletişim kurmamayı, Tedarikçi Üye’nin Platform dışında ve farklı satış koşullarıyla mal/hizmet sunma talebini kabul etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Üye, AZKarbon’un bilgisi dışında Tedarikçi Üye ile her ne şekilde olursa olsun iletişime geçmeyecektir.  Aksi halde Üye, AZKarbon’un kanundan doğan diğer haklarına halel gelmeksizin ve bunlara ilave olarak, söz konusu Mal/Hizmet’in satış bedeli kadar cezai şartı AZKarbon’a ilk talebi üzerine derhal ve nakden ödeyecektir. 

3.12. Üye, Platform’u  kullanırken işbu Sözleşme’ye, Platform’da belirtilen diğer tüm kurallara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun davranmayı, herhangi bir ihlalde bulunmamayı, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici, başkalarının fikri haklarına tecavüz edecek herhangi bir davranışta bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde tüm hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Üye’ye aittir. 

3.13. Üye’nin Platform’da  yaptığı paylaşımlar, beyan ettiği fikir, düşünce ve yorumlar, tamamen Üye’nin kendi kişisel görüşleridir ve AZKarbon’un bunlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. AZKarbon’a bu konuda herhangi bir talebin yöneltilmesi halinde, AZKarbon bu talebi ilgili kişiye iletecektir. AZKarbon’un anılan fikir, düşünce ve yorumlar sebebiyle herhangi bir zarara uğraması halinde, ilgili kişiye rücu etme hakkı saklı olacaktır.

3.14. Üye, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

3.15. Münhasıran AZKarbon tarafından Platform üzerinden doğrudan Üye’ye sunulan hizmetler hariç olmak kaydıyla, Üye’nin, Platform üzerinden yapacağı mal veya hizmet alımlarında alım satım ilişkisi ilgili Üye ile söz konusu malı satan veya hizmeti sunan elektronik ticaret hizmet sağlayıcı Tedarikçi Üyearasında kurulmakta olup, AZKarbon bahsi geçen satış ilişkisinde taraf değildir. Bu bağlamda Platform’da sergilenen ve satılan tüm mal ve hizmetlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi, kullanım kılavuzu vb belgelerin verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve mal ve hizmetlerin süresinde teslim edilmesinden Tedarikçi Üye bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır. Üye mal ve hizmet tedariki ve bu hususlara ilişkin AZKarbon’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu bağlamda tüm taleplerini doğrudan Tedarikçi Üye’ye yönelteceğini kabul ve beyan eder. 

3.16. Üye’nin işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk, işbu Sözleşme’de açıkça belirtilmemiş olsa dahi, bizzat ilgili Üye’ye aittir.

3.17. Üye, Platform’dan faydalanmasını sağlayan tüm yazılımların genel itibarıyla hatasız olmadığını ve AZKarbon tarafından bu yazılımlara dair hiçbir beyan ve tekeffül verilmediğini bildiğini kabul ve beyan eder. 

3.18. Üye, mesleki ve ticari amaçlarla yaptığı alımlarla ilgili olarak, Tüketici mevzuatı uyarınca Platform’a eklenen herhangi bir sözleşme hükmü veya imkandan yararlanma hakkı olmadığını kabul ve beyan eder. 

3.19. Üye, AZKarbon tarafından üyeliğinin askıya alınması veya sonlandırılması halinde, Platform’a başka bir kullanıcı hesabıyla Üye olma hakkı olmadığını ve böyle bir davranışta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.20. AZKarbon, Üye’nin  kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuata uyumlu olarak işlemekte ve korumaktadır. Üye kişisel verilerinin işlenmesi ve korunmasına ilişkin detaylı bilgiye https://azkarbon.com/kisisel-verilerin-korunmasi/ adresinden ulaşabilir.

4. AZKARBON’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. AZKarbon, herhangi şekilde bir ön bildirim veya ihtara gerek olmaksızın işbu Sözleşme’nin koşullarını ve/veya Platform’da yer alan her türlü içeriği ve sunulan hizmetleri dilediği zaman değiştirme, güncelleme, askıya alma veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Değiştirilen Sözleşme hükümleri, yayınlandıkları tarih itibariyle Üye bakımından hüküm ifade edecek ve Üye bunları Platform’u kullanmaya devam etmekle kabul etmiş sayılacaktır. Ancak ilgili mevzuat hükümlerinin bunların Üye tarafından açıkça onaylanmasını emretmesi halinde, bunlar Üye tarafından onaylanmadığı sürece, AZKarbon Üye’nin üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hak ve yetkisine sahiptir.

4.2. AZKarbon, (i) Platform’un kullanımını kolaylaştırmak için Üyelerin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalar yapmak ve (ii) içerik sağlayıcılar ve web hizmetleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için Üyenin kişisel bilgilerini kullanabilir. Üye bu hususa muvafakat verdiğini kabul ve beyan eder. AZKarbon, ayrıca Üye’nin Platform üzerinden alışveriş hareketlerinin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. Üye, Platform’a  internet üzerinden erişim sağladığı takdirde, erişim bilgilerinin ve IP numaralarının AZKarbon tarafından istatistiki amaçlarla kayıt altına alınabileceğini ve siteye tekrar girişini kolaylaştırmak adına Platform’a erişim amacıyla kullandığı tüm bilgisayarlara “çerez” adı verilen kayıtların yerleştirilebileceğini kabul eder. 

4.3. AZKarbon, Üye’nin kişisel bilgilerini, yasal bir zorunluluk olarak talep edildiğinde, yasal gerekliliklere uygun hareket etmek amacıyla veya AZKarbon’un ve Platform’un haklarını korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği takdirde ilgili kişilere açıklayabilir. 

4.4. Üye’den gerek Platform’a Üyelik sırasında gerek alışveriş sırasında alınan kişisel veriler, diğer Üyeler ve/veya ürün/hizmet satışı yapanlar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Platform’un kötüye kullanımı ve Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ve kapsam ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla uyuşmazlığa taraf olabilecek ilgili kişilere iletebilecektir.

4.5. AZKarbon, herhangi bir zamanda ve hiçbir ön bildirimde bulunmadan, Platform’un çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir ya da tamamen durdurabilir. Bundan dolayı, AZKarbon’un Üye’ye veya üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. 

4.6. AZKarbon, teknik aksaklık veya başka bir sebepten dolayı herhangi bir sebeple gerçekleşen hizmet kesilmesinden ve/veya aksamasından sorumlu değildir. 

4.7. Dolandırıcılık, veri ihlali veya diğer siber güvenlik riski şüphesi oluşturan herhangi bir durum olması halinde AZKarbon, ilgili olduğunu düşündüğü siparişi Üye’ye önceden haber vermeksizin iptal etme hakkına sahiptir. Bu iptal nedeniyle Üye’nin AZKarbon’dan herhangi bir talepte bulunma hakkı bulunmamaktadır.

4.8. Platform üzerinden, AZKarbon’un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka platformlara ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Üye’ye yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir platformu veya o ortamları işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen platformların içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Platform üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen platformlar ve içerikleri hakkında AZKarbon’un herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu alanların kullanımıyla doğabilecek zararlar, Üye’nin kendi sorumluluğundadır. 

4.9. AZKarbon, Platform’da yer alan mal ve hizmetleri satışa sunan Tedarikçi Üyeler ile imzalamış olduğu sözleşmelerdeki yetkisine dayanarak, Platform’da satılan mal ve hizmetlerin bedelini ilgili Tedarikçi Üye adına tahsilat yetkisine sahip olacaktır. Bu şekilde tahsilat yapılan hallerde, alım işlemini gerçekleştiren Üye, Platform’da gösterildiği şekilde yapacağı ödemeyle, mal ve/veya hizmet satıcısı Tedarikçi Üye’ye karşı ödeme yükümlülüğünden kurtulacaktır. Sözkonusu alışverişe ilişkin fatura ilgili Tedarikçi Üye tarafından düzenlenerek Üye’ye doğrudan iletilecektir. 

4.10. Platform dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı AZKarbon’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLAR

5.1. AZKarbon markası ve logosu, Platform’un tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak AZKarbon tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı AZKarbon’a aittir. Üye, AZKarbon’un yazılı iznini almadan bunları kullanamaz, paylaşamaz ve üzerlerinde herhangi bir değişiklik yapamaz. 

5.2. Platform’u oluşturan tüm yazılımlara ilişkin kaynak kodu, veri kodu, yazılım ve sistem içerisindeki veri tabanı ve bunların geliştirilmiş versiyonları üzerindeki tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakkı ve sair hak) yer, süre, içerik, mecra ve sayı sınırı olmaksızın, münhasıran AZKarbon’a aittir yahut AZKarbon’un bunları kullanma hakkı bulunmaktadır. Bunlar,Üye tarafından AZKarbon’un yazılı açık onayı olmadan kopyalanamaz, tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapılamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin tamamı veya bir kısmı doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılamaz; herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılamaz; dijital ortamlarda ve/ veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz; Sözleşme tarihinde bilinen ve Sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknik olanaklarla üretilecek veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemez; her türlü görsel-işitsel eser içerisinde kullanılamaz ve Sözleşme tarihinde bilinen veya ileride geliştirilecek yöntemlerle, işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletilemez, sergilenemez, değiştirilemez, uyarlanamaz ya da tercüme edilemez.

5.3. Üye’nin, AZKarbon’un veya Platform’da satış yapanlar dahil üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde, Üye, AZKarbon’un anılan ihlalden kaynaklanan tüm zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

6. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

AZKarbon, Platform’a erişilmesi, Platform’un ya da Platform’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. AZKarbon, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu Platform’a ya da link verilen diğer web alanlarına erişilmesi ya da Platform’un kullanılması ile AZKarbon’un, kullanım/ziyaret sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ari kılındığı kabul edilmektedir. 

7. SÖZLEŞMENİN FESHİ

7.1. Üye’nin işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi veya AZKarbon’un buna ilişkin makul bir şüphe duyması durumunda, AZKarbon Üye’nin Üyeliğini iptal ederek Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecektir. 

7.2. Yukarıdaki madde 7.1.’e ilave olarak, AZKarbon’un Üye’nin son işlem tarihinin üzerinden 5 yıl geçtikten sonra, Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunmaktadır. 

7.3. Üye’nin dilediği zaman AZKarbon’a bildirimde bulunarak Sözleşme’yi feshetme ve üyelikten ayrılma hakkı bulunmaktadır. 

8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

8.1. İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

8.2. Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde AZKarbon’un kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur.

9. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz olduğuna karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

10. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya AZKarbon’un kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep“) AZKarbon’un işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, AZKarbon ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez. 

12. BİLDİRİM

AZKarbon, Üye ile Üye’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve sms göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

13. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, Üye tarafından elektronik ortamda onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir. Sözleşme’nin Üye tarafından onaylanması, her bir hükmün okunarak bütünüyle anlaşıldığı olarak kabul edilecektir. 

[]